Kap 1 Benämning, tillhörighet och syfte
§ 1.1 Klubben är en ideell förening och dess namn är Elfsborgskatten, vilket förkortas ELK
§ 1.2 Klubben har sitt säte i Borås, Västra Götaland
§ 1.3 Klubben är ansluten till Sveriges Kattklubbars Riksförbund (SVERAK) och därigenom även till Federation Internationale Feline (FIFE) och är skyldig att följa gällande stadgar och regler
§ 1.4 Klubbens syfte är att:
arbeta för god katthållning
öka kattens status
motverka missförhållanden inom katthållning och djurplågeri
kontinuerligt skapa goda förutsättningar för katten, kattägaren och kattsporten
informera och ge kunskap om katten till allmänheten
Klubben samarbetar med likasinnade klubbar samt verkar för att främja SVERAKs syften

Kap 2 Medlemskap
§ 2.1 Medlemskapet är öppet för de personer som följer klubbens stadgar och regler, samt betalar fastställd medlemsavgift. Sökt medlemskap kan avslås av styrelsen då en person misstänks motarbeta klubbens intressen. Avslag på medlemsansökan ska motiveras och meddelas skriftligt till sökanden
§ 2.2 Medlemskap kan erhållas som huvud-, familje- eller stödmedlem. Med familjemedlem menas person som sammanbor med huvudmedlem.
Huvudmedlemskap innebär:
rösträtt vid medlemsmöten och årsmöte
kan föreslås till styrelsepost
Rätt att bedriva avels- och utställningsverksamhet
Familjemedlemskap innebär:
rösträtt vid medlemsmöten och årsmöte
kan föreslås till styrelsepost
rätt att bedriva avels- och utställningsverksamhet
Stödmedlemskap innebär:
rätt att deltaga vid klubbaktiviteter men har inte rösträtt
§ 2.3 Medlemsavgiften, vars storlek bestäms på ordinarie årsmöte, gäller per kalenderår och betalas före den 1 januari, för ett fortlöpande medlemskap.
§ 2.4 Utträde ur klubben sker automatiskt om medlemsavgiften ej kommit klubben tillhanda. Önskar medlem utträde under inbetald medlemsperiod ska styrelsen meddelas skriftligen.
§ 2.5 Medlem är skyldig att följa klubbens, SVERAKs och FIFes stadgar och regler. Alla nya huvudmedlemmar erhåller klubbens gällande stadgar.
§ 2.6 Alla medlemmar har rätt att delta i sammankomster som anordnas av klubben.
§ 2.7 Medlem har ej rätt att ställa ut sjuk katt eller katt från katteri med smittsam sjukdom.
§ 2.8 Avstängning/uteslutning från SVERAK-verksamhet kan ske om medlem bryter mot SVERAKs eller FIFes stadgar och regler, eller på annat sätt motverkar eller skadar dess verksamhet. Anmälan sker till styrelsen som vidarebefordrar anmälan till SVERAKs besvärsnämnd för åtgärd och beslut. Ev överklagan av beslutet kan ske skriftligt till SVERAKs styrelse. Medlemmen är avstängd/utesluten enligt besvärsnämndens beslut till dess annat beslut är taget.
§ 2.9 Uteslutning ur klubben kan ske av medlem som bryter mot klubbens stadgar, motarbetar dess syften eller (som) handlar på annat sätt som kan skada verksamheten. Uteslutning kan även ske om medlem ej fullgjort sina ekonomiska skyldigheter mot klubben. Styrelsen motiverar och meddelar beslutet skriftligt i rekommenderat brev till medlemmen. Ev. överklagan av beslutet kan ske skriftligt inom tre veckor. Medlemmen är utesluten till dess annat beslut är taget.
§ 2.10 Medlem som begärt utträde eller uteslutits ur klubben äger ingen rätt till klubbens kassa eller andra tillgångar och kan ej återfå erlagd avgift.
§ 2.11 Hedersmedlem i klubben kan utses på förslag från styrelsen.
§ 2.12 Uppfödare i klubben äger rätt att erbjuda ett medlemskap i ELK, åt sina kattungeköpare till ett reducerat pris, vid försäljning av kattunge.

Kap 3 Förvaltning
§ 3.1 Klubbens angelägenheter handhas av en vid klubbens årsmöte vald styrelse bestående av minst fem (5) och högst nio (9) ledamöter.
Årsmötet väljer direkt och personligt:
Ordförande
Vice ordförande
Klubbsekreterare
Avelssekreterare
Kassör
Övriga valda styrelseledamöter konstituerar sig vid första styrelsesammanträdet, som bör ske direkt efter årsmötet. (Ledamot 1 – 4)
§ 3.2 Vid fem (5) ordinarie ledamöter kvarstår tre (3) ena året och två (2) andra året. Vid nio (9) ordinarie ledamöter kvarstår fyra (4) ena året och fem (5) andra året. Ordförande och kassör avgår ej vid samma tillfälle. Avgående styrelseledamot kan väljas om. Avgår styrelseledamot före utgången mandattid sker fyllnadsval vid nästkommande ordinarie årsmöte. Samtliga ledamöter väljs in på 2 år.
§ 3.3 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande, sekreterare eller då minst tre (3) styrelseledamöter så önskar. Styrelsen är beslutsfattande när minst halva antalet ordinarie ledamöter är närvarande. Ärenden avgörs genom öppen omröstning, om ej sluten begärs. Vid sluten omröstning avgör lotten vid lika röstantal, annars gäller ordförandes mening.
§ 3.4 Varje styrelsemöte skall protokollföras och protokollet skall vara justerat senast en (1) månad efter styrelsemötet. Ordinarie styrelseledamöter och suppleanter skall erhålla kopia på de justerade protokollen.
§ 3.5 Vid beslut som kräver snabbt avgörande tas telefonbeslut som redovisas som särskilt ärende på nästkommande möte. Minst hälften av styrelsens ledamöter måste vara överens. Styrelsen har rätt att delegera tillfällig beslutsrätt inom begränsat ansvarsområde till ordförande eller sekreterare.
§ 3.6 Medlemsmöten ska hållas minst tre (3) gånger årligen varav ett (1) sammanträde skall vara ordinarie årsmöte. Extra medlemsmöte hålles då styrelsen finner detta lämpligt eller då minst 10% av medlemsantalet för särskilt ärende gör skriftlig framställan härom till styrelsen. Styrelsen sammanträder då verksamheten så kräver.
§ 3.7 Ordförande representerar klubben inåt och utåt, tillser att stadgarna följs, är ordförande vid klubb och styrelsemöte. Sekreteraren för protokoll vid sammanträden och kallar till klubb- och styrelsemöten. I samarbete med ordförande skall sekreteraren sköta klubbens korrespondens. (Årsmötet beslutar om delning av sekreterarens uppgifter.) Kassören sköter klubbens medel och är ansvarig för dessa. Ordförande och kassören har var för sig teckningsrätt till klubbens konton. Ordförande måste dock informera kassören innan uttag göres.
§ 3.8 För granskning av klubbens räkenskaper och styrelsens förvaltning under löpande år, utses vid ordinarie årsmöte en (1) revisor och en (1) revisorsuppleant.
§ 3.9 Klubbens räkenskaper avslutas per kalenderår. Senast 31 januari nästföljande år skall klubbens räkenskaper hållas tillgänglig för revisorerna, vilka efter verkställd granskning avger revisionsberättelse till ordinarie årsmöte.
§ 3.10 På klubb och årsmöte har varje medlem som betalat medlemsavgiften, enligt Kap II § 3, en (1) röst. Stödmedlem har ej rösträtt. Beslut fattas med enkel majoritet om inte stadgarna säger annat. Ärenden avgörs genom öppen omröstning, om ej sluten begärs, detta gäller även vid val. Vid sluten omröstning avgör lotten vid lika antal röster, detta gäller även vid val. I övriga fall avgör ordförandens röst. Röstning genom fullmakt är ej tillåtet.
§ 3.11 Skriftlig kallelse till möte inom klubben skall utsändas till varje medlem minst åtta (8) dagar före.
§ 3.12 Klubbens verksamhetsår löper emellan ordinarie årsmöten.

Kap 4 Årsmöte
§ 4.1 Ordinarie årsmöte skall hållas före mars månads utgång. Kallelse till årsmöte, skall, för att vara giltigt, sändas ut skriftligt senast fjorton (14) dagar före, och skall innehålla förslag till dagordning. Samtliga årsmöteshandlingar skall finnas tillgängliga 14 dagar före årsmötet och på årsmötet.
§ 4.2 Motioner till klubben skall vara styrelsen tillhanda före januari månads utgång.
§ 4.3 Följande punkter skall tas upp på dagordningen för årsmöte.
Öppnande
Upprop och fastställande av röstlängd
Fastställande av dagordning
Val av ordförande att leda mötet
Val av sekreterare för mötet
Val av justerare tillika rösträknare
Fråga om årsmötet blivit behörigt kallat
Styrelsens verksamhetsberättelse
Ekonomisk rapport
Revisorernas verksamhetsberättelse
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Beslut om styrelsens förslag till vinst/förlust disposition
Frågor väckta av enskild medlem
Frågor väckta av styrelsen och revisorerna
Beslut om medlemsavgifter och arvoden
Val av styrelseledamöter och ersättare
Val av revisorer och revisorsersättare
Övriga val
Val av valberedning och sammankallande
Övriga frågor
Avslutning
§ 4.4 Varje huvud-/familjemedlem som har betalat fastställd medlemsavgift och som lägst fyller 16 år under året har rösträtt.
§ 4.5 Alla beslut fattas med enkel majoritet, med undantag av stadgeändringar och klubbens upplösande. Hänvisning till § 6.1.
Relativ omröstning sker vid personval, d v s den som får flest röster blir vald.
Absolut majoritet används vid övriga ärenden, d v s mer än hälften av rösterna ska falla på ett av valen.
Vid lika röstetal avgör mötesordföranden om han/hon är röstberättigad
Ärenden avgörs genom öppen omröstning om ej sluten votering begärs. Den som är jävig i en fråga ska inte rösta i just den frågan. En jävig person är den som kan antas ha egna intressen att bevaka, vilka är i konflikt med klubbens intressen. Den får däremot vara med i behandlingen av ärendet och kan då framlägga sina synpunkter.
§ 4.6 Extra årsmöte kan utlysas då styrelsen eller revisorerna finner det nödvändigt. Det ska även ske då minst en fjärdedel av klubbens medlemmar med angivande av skäl gör skriftlig framställan till styrelsen.
§ 4.7 Kallelse till extra årsmöte ska vara medlemmarna tillhanda minst 14 dagar innan mötet. Det ska klart framgå tid och plats för mötet. I kallelsen ingår förslag till dagordning och ärenden för behandling. Enbart de ärenden som föranleder mötet och som finns med i kallelsen ska behandlas. För övrigt gäller samma regler som för ordinarie årsmöte.
§ 4.8 Motioner till SVERAKs årsmöte skall vara styrelsen tillhanda senast oktober månads utgång
§ 4.9 Delegater till SVERAKs årsmöte utses av styrelsen.
§ 4.10 För ändring av klubbens stadgar fordras att beslut fattas vid två (2) på varandra följande årsmöten varav ett (1) kan vara ett extra ordinarie årsmöte. Kallelsen till första mötet ska innehålla förslaget till stadgeändring. Vid båda mötena ska minst två tredjedelar av rösterna bifalla förslaget.

Kap 5 Valberedning
§ 5.1 Valberedningen består av minst två ledamöter, som väljs av årsmötet. Valberedningens uppgift är att grundligt undersöka, föreslå och tillfråga lämpliga personer till styrelsen och andra poster i klubben.

Kap 6 Klubbens upplösning
§ 6.1 För klubbens upplösning fordras att beslut om detta fattas vid två (2) möten, varav minst ett (1) skall vara ordinarie årsmöte. I kallelsen till dessa möten skall anges att, fråga om klubbens upplösning kommer upp till behandling. På varje sådant möte måste minst tre fjärdedelar (3/4) av de röstande vara eniga om klubbens upplösning.
§6.2 Vid klubbens upplösning skall klubbens tillgångar användas för syfte som överensstämmer med klubbens ändamål.